DIAL 911

If you have an emergency

ELECTION INFORMATION

Deadline for Filing for Candidacy:
The deadline to file an application for a place on the May 4, 2024 General Election Ballot is Friday, February 16, 2024 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 17, 2024. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Tuesday, February 20, 2024.

Fecha límite para presentar la candidatura:
El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 4 de mayo de 2024 es el viernes 16 de febrero de 2024 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 17 de enero de 2024. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el martes 20 de febrero de 2024.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:
Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 4 tháng 5 Năm, 2024 là từ thứ Tư, ngày 17 tháng Một, 2024 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 16 tháng Hai, 2024. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Ba, ngày 20 tháng Hai, 2024.

申報參選截止日期:
登記申請2024年5月4日普通選舉選票上席位的截止日期是2024年2月16日(週五),下午 5:00。此登記申請的第一天可能是2024年1月17日(週三)。提交自填候選人聲明的最後
日期是2024年2月20日(週二。

Requirements for filing for candidacy:
Please contact Radcliffe Adams Barner PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s May 4, 2024 Commissioners Election or would like to request a candidate package. You can contact Carla Christensen of RAB by phone at (713) 237-1221 or by email at [email protected].

Requisitos para presentar la candidatura:
Comuníquese con Radcliffe Adams Barner PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Comisionados del 4 de mayo de 2024 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Carla Christensen de RAB llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a [email protected].

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:
Vui lòng liên lạc Radcliffe Adams Barner PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Ủy Viên Quản Trị Ngày 4 tháng Năm, 2024 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên. Quý vị có thể liên lạc với cô
Carla Christensen công ty RAB qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại [email protected].

申報參選要求:
如果您對本區 2024 年 5 月 4 日 委員選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本
區指定選舉代理 Radcliffe Adams Barner PLLC 聯絡。您可以透過電話(713)237-1221
或發送電子郵件至 [email protected] 與 RAB 的 Carla Christensen 聯絡。

Qualifications for Office:
To be eligible to be a candidate for the office of Commissioner, a person must:
1. Be at least 18 years old; and
2. Reside in the District.

Requisitos para postularse para un Cargo:
Para ser elegible para ser candidato al cargo de Comisionado, es obligatorio:
1. Tener, como mínimo, 18 años, y
2. Residir en el Distrito.

Tiêu chuẩn điều kiện đảm trách Chức Vụ:
Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ Ủy Viên Hội Đồng, người đó phải:
1. Đủ 18 tuổi; và
2. Cư trú trong Cơ Quan.

任職資格:
成為委員職位候選人必須符合以下要求:
1. 年滿18歲;以及
2. 居住於本區。

MAY 4, 2024 GENERAL ELECTION

DOCUMENT TITLETYPEDOWNLOAD LINK
Notice of Drawing for Position on BallotElection NoticeDownload
Joel Ocasio's Declaration for Campaign FinanceCampaign Finance FilingsDownload
Jared W. Adams' Campaign Finance ReportCampaign Finance FilingsDownload
Kofi Barkoh's Declaration for Campaign FinanceCampaign Finance FilingsDownload
Robert Kevin Brost's Declaration for Campaign FinanceCampaign Finance FilingsDownload
Brian Gillman's Declaration for Campaign FinanceCampaign Finance FilingsDownload
Karen Plummer's Declaration for Campaign FinanceCampaign Finance FilingsDownload
Robert Pinard's Declaration for Campaign FinanceCampaign Finance FilingsDownload
Steve Williams' Declaration for Campaign FinanceCampaign Finance FilingsDownload
Notice of Deadline to File Applications for Place on the BallotElection NoticeDownload
Notice of Appointment of Designated AgentElection NoticeDownload

MAY 7, 2022 GENERAL ELECTION

DOCUMENT TITLETYPEDOWNLOAD LINK
Executed Notice of Appointment of Designated AgentElection NoticeDownload
Notice of Election May 7th, 2022Election NoticeDownload
Preliminary Reconciliation Report (as of Close of Tabulation on 5/7/2022)Election NoticeDownload
Final UNOFFICIAL Election Results through 5/13/2022Election NoticeDownload
Order Canvassing Commissioners May 7, 2022 ElectionElection NoticeDownload
Final Reconciliation Report (as of 05/18/2022)Election NoticeDownload
Cumulative Early Voting Roster List – Ballot by Mail received through 5/07/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 5/03/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 5/02/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 4/30/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 4/29/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 4/28/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 4/27/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 4/26/2022Voting Roster ListsDownload
Early Voting Roster – In Person on 4/25/2022Voting Roster ListsDownload